บริษัท PK Precast จำกัด

บริษัท พี เค พรีคาสท์ จำกัด

P K PRECAST CO.,LTD

           pk1

            บริษัท พีเค พรีคาสท์ จำกัดเป็นบริษัทที่ก่อตั้งเมื่อปี 2556 วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งบริษัท กล่าวคือ ต้องการดำเนินธุรกิจ งานก่อสร้าง ติดตั้ง ประกอบ บ้านสำเร็จรูป โดยการใช้แผงชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูป จึงได้ก่อสร้างโรงงาน เพื่อทำการผลิต ตามวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ จึงเป็นงานที่ท้าทาย ที่จะต้องคิดริเริ่ม สร้างองค์กร สร้างโรงงาน ออกแบบกระบวนการผลิต และนำเทคนิคต่างๆมาใช้

               นโยบายและเป้าหมาย

         นโยบายด้านการดำเนินธุรกิจ

 1.  เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  รองรับการขยายตัวของธุรกิจและตลาดในอนาคต
 2. มุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจ สินค้า และบริการเป็นที่รับรู้ และการยอมรับของลูกค้า
 3. ดำเนินการบริหารธุรกิจให้มีความยืดหยุ่น ปรับตัว ต่อสถานการณ์  และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค
 4. แสวงหาโอกาสในการลงทุนขยายธุรกิจ  เพื่อให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน
 • นโยบายด้านบุคลากร
 1. ให้ความสำคัญในการสร้างบุคลากร  เสริมสร้างคนดี มีความรู้  และส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะ

มีความเชี่ยวชาญ  มีคุณธรรม  และอุทิศตนเพื่อบริษัท

 1. สร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อนำพาบริษัทให้มีองค์ความรู้ในการสร้างผลิตภัณฑ์  สินค้า  และบริการใหม่ๆ
 • นโยบายด้านการผลิต
 1. ขบวนการผลิตต้องคำนึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สินค้า รวมทั้งควบคุมต้นทุนการผลิต
 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
 • นโยบายด้านผู้รับเหมา
 1. สร้างระบบเครือข่ายในการจ้างผู้รับเหมาระยะยาว  เพื่อให้มีความมั่นคง  มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม
 • นโยบายด้านกฎหมาย
 1. ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบปฏิบัติการของทางราชการในด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของท้องถิ่น

 

เป้าหมายของบริษัท พีเค พรีคาสท์

 

1. แสวงหาโอกาสในการลงทุนขยายธุรกิจ  (Investment Plan) และธุรกิจเกี่ยวข้อง (KPIการลงทุน-การร่วมทุน-จำนวนพันธมิตรร่วมทุน)

2. สร้างรายได้เพิ่มในการเพิ่มผลผลิต (Productivity) และควบคุมต้นทุนดำเนินการ (Low cost Produrcer) (KPI:% รายได้เพิ่ม/ปี,ต้นทุนที่ลดลงต่อปี)

3. พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพสนองตอบความต้องการของลูกค้าและตลาด (KPI:จำนวนรายการผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น)

4. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้  ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และความมั่นคงในการทำงาน (KPI:การประเมินผลงาน Core competency)

 

เพื่อให้ผู้บริหาร ทีมงาน และพนักงานทุกคนได้มีเป้าหมาย ที่ต้องก้าวสู่ความสำเร็จร่วมกัน เพื่อเป็นหลักประกันร่วมกัน ในความมั่นคง ยั่งยืน เจริญเติบโต ไปด้วยกัน กรรมการผู้จัดการ หวังไว้ว่าทุกท่านที่มาร่วมกับบริษัทเรา คงจะร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมพลัง มุ่งสู่ความสำเร็จ และสัมฤทธิผลตามเป้าประสงค์ที่บริษัทตั้งไว้ ภายในอนาคตอันไกล้นี้

                                                                (นายพูนชัย  ชัยกล้าหาญ)

                                                       กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเค พรีคาสท์ จำกัด